Logo

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. D1-171

VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS NUOSTATAI

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Valstybinė miškų tarnyba (toliau – Tarnyba) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerija).
 2. Tarnyba įgyvendina valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje vadovaudamasi Europos Sąjungos daugiatikslės (daugiafunkcinės) miškininkystės politikos principais ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo principais.
 3. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.
 4. Tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu: Valstybinė miškų tarnyba. Tarnybos buveinės adresas: Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas, Lietuva.
 5. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. Tarnybai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.
 6. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Aplinkos ministerija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Tarnybos nuostatus, priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo ir sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos, kaip Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.
 7. Vieši Tarnybos pranešimai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Tarnybos interneto svetainėje (www.amvmt.lt) ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

 

II TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Pagrindiniai Tarnybos veiklos tikslai yra:

8.1. pagal kompetenciją vykdyti Lietuvos Respublikos miškų įstatymo įgyvendinimo priežiūrą;

8.2. įgyvendinti valstybės politiką miškų valdymo srityje;

8.3. įgyvendinti valstybės politiką augalų nacionalinių genetinių išteklių, tyrimo, saugojimo ir naudojimo reguliavimo srityje.

 1. Įgyvendindama 8.1 punkte nurodytą veiklos tikslą, Tarnyba vykdo šias funkcijas:

9.1. atlieka valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę;

9.2. išduoda šiuos leidimus:

9.2.1. kirsti mišką miško valdytojams ir naudotojams;

9.2.2. įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti;

9.3. kontroliuoja šias veiklos sritis:

9.3.1. miškotvarkos darbų kokybę;

9.3.2. miško dauginamosios medžiagos auginimą, naudojimą atkuriant ir įveisiant mišką, prekybą;

9.3.3. miško sanitarinės apsaugos priemonių taikymą;

9.3.4. genetinių miško medžių išteklių ir sėklinės miško bazės objektų priežiūros, naudojimo ir atkūrimo vykdymą;

9.4. konsultuoja miško valdytojus ir naudotojus miško naudojimo, atkūrimo, priežiūros ir apsaugos klausimais;

9.5. pagal kompetenciją prižiūri nepriklausomų medienos matuotojų veiklą.

 1. Įgyvendindama 8.2 punkte nurodytą veiklos tikslą, Tarnyba vykdo šias funkcijas:

10.1. tvarko Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą;

10.2. atlieka valstybinę miškų inventorizaciją atrankos metodu ir miškų apskaitą, rengia ir skelbia oficialiąją miškų statistiką;

10.3. skaičiuoja pagrindinių miško kirtimų normą valstybinių miškų valdytojams;

10.4. koordinuoja ir vykdo miškų būklės stebėseną;

10.5. vykdo išmetamų ir absorbuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitą žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje;

10.6. rengia ir derina valstybinės reikšmės miškų plotų schemų projektus;

10.7. rengia ir derina miškų priskyrimo miškų grupėms planus ir jų tikslinimo projektus;

10.8. pagal kompetenciją išduoda planavimo sąlygas ir derina saugomų teritorijų ir jų zonų ribų planus;

10.9. skaičiuoja piniginės kompensacijos dydžius už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis;

10.10. rengia išvadas, kad parduodami valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypai nepriskirti valstybinės reikšmės miškams;

10.11. tvirtina privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus;

10.12. derina ir registruoja vidinės miškotvarkos projektus;

10.13. atrenka, aprobuoja ir vertina genetinius miško medžių išteklius ir sėklinės miško bazės objektus, nustato jų genetinę ir selekcinę vertę, rengia jų priežiūros, naudojimo ir atkūrimo rekomendacijas, tvarko Genetinių miško medžių išteklių informacinę sistemą;

10.14. tvirtina naujų sėklinės miško bazės objektų projektus ir prižiūri jų veisimo darbus, aprobuoja ir tvirtina bandomųjų želdinių vertinimo rezultatus;

10.15. saugo genetinius miško medžių išteklius ir vykdo jų selekciją;

10.16. miško dauginamąją medžiagą priskiria miško dauginamosios medžiagos kategorijai, nustato miško dauginamosios medžiagos kokybę, išduoda ją patvirtinančius dokumentus, teikia rekomendacijas miško medžių sėklų rezerviniam fondui sudaryti, tvarkyti ir naudoti, sudaro ir tvarko Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą;

10.17. seka ir prognozuoja abiotinių veiksnių, miško ligų, kenkėjų ir žvėrių pažeidimus miškuose;

10.18. nustato profilaktinių ir naikinamųjų priemonių sistemą miškų apsaugai nuo abiotinių pažeidimų, piktžolių, miško ligų sukėlėjų, kenkėjų ir žvėrių;

10.19. įgyvendina 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 , kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos,  nuostatas;

10.20. pagal kompetenciją atstovauja valstybės interesams teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;

10.21. skaičiuoja valstybinių miškų (miško žemės ir medynų) vertę;

10.22. administruoja kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo miško savininkų kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) procedūras.

 1. Įgyvendindama 8.3 punkte nurodytą veiklos tikslą, Tarnyba vykdo šias funkcijas:

11.1. koordinuoja augalų nacionalinių genetinių išteklių kaupimo, tyrimo ir saugojimo Lietuvos Respublikoje darbus, augalų nacionalinių genetinių išteklių koordinacinių centrų veiklą, susijusią su augalų nacionalinių genetinių išteklių kaupimu, tyrimu ir saugojimu;

11.2. pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo įgyvendinimą;

11.3. organizuoja naujų genetinės medžiagos pavyzdžių ruošimą saugojimui, diegia naujas ir tobulinti esamas augalų nacionalinių genetinių išteklių ilgalaikio saugojimo technologijas, saugo,  testuoja ir atnaujina  augalų genetinę medžiagą;

11.4. tvarko augalų nacionalinių genetinių išteklių informacinę sistemą;

11.5. kontroliuoja augalų genetinės medžiagos dauginimą ir platinimą;

11.6. organizuoja Nuolatinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos darbą;

11.7. pagal kompetenciją įgyvendina 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 511/2014  dėl  Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo naudotojams skirtų atitikties priemonių Sąjungoje, nuostatas;

11.8. pagal kompetenciją vykdo augalų genetinių išteklių tarptautinius mainus;

11.9. propaguoja augalų nacionalinių genetinių išteklių naudojimą.

 1. Įgyvendindama 8 punkte nurodytus veiklos tikslus, Tarnyba vykdo šias funkcijas:

12.1. pagal kompetenciją kontroliuoja teisės aktų reikalavimų laikymąsi;

12.2. rengia metodikas, instrukcijas, rekomendacijas ir kitus norminius dokumentus, dalyvauja rengiant kitų teisės aktų projektus;

12.3. kaupia, sistemina, tvarko, analizuoja ir viešina skelbtiną informaciją Tarnybos kompetencijos klausimais;

12.4. įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją ir bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio valstybių ir tarptautinėmis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis, fiziniais, juridiniais asmenimis ar jų grupėmis, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant nacionalines  ir tarptautines programas ir projektus;

12.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis valstybės registrams, kadastrams, informacinėms sistemoms;

12.6. bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir kitomis ministerijos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje miškų ūkio, miškų apsaugos, miško išteklių saugojimo, naudojimo ir atkūrimo, miško teritorijų planavimo ir priežiūros, augalų nacionalinių genetinių išteklių  klausimais;

12.7. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus ir skundus;

12.8. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybai skiriamų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo;

12.9. atlieka kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.

 

 

III TARNYBOS TEISĖS

 

 1. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus veiklos tikslus ir vykdydama funkcijas, turi teisę:

13.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją Tarnybos kompetencijos klausimais;

13.2. pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų ir kitų įstaigų atstovus (jų vadovų sutikimu), ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus Tarnybos kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti;

13.3. pagal kompetenciją pasirašyti bendradarbiavimo sutartis ir susitarimus su užsienio valstybių atitinkamomis tarnybomis;

13.4. teisės aktų nustatyta tvarka teikti ieškinius dėl miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo;

13.5. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimo miškų valdymo ir augalų nacionalinių genetinių išteklių tyrimo, saugojimo ir naudojimo klausimais.

 1. Tarnyba gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių.

 

 

IV  TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

 1. Tarnybos administracijos struktūrą tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministras.
 2. Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtais ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintais Tarnybos metiniais veiklos planais. Tarnybos metiniai veiklos planai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje. Tarnybos metinių veiklos planų vykdymą vertina Aplinkos ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.
 3. Tarnybos veikla reglamentuojama šiais nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintomis vidaus tvarkos taisyklėmis, struktūrinių padalinių nuostatais, pareigybių aprašymais ir kitais teisės aktais.
 4. Tarnybai vadovauja direktorius, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (konkurso būdu) penkerių metų kadencijai priima į pareigas ir iš jų atleidžia Lietuvos Respublikos aplinkos ministras. Direktorius skiriamas eiti pareigas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.
 5. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui.
 6. Direktorius vykdo šias funkcijas:

20.1. organizuoja Tarnybos veiklą, užtikrindamas Tarnybos tikslų ir atliekamų funkcijų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų Tarnybos veiklos klausimais įgyvendinimą;

20.2. teikia aplinkos ministrui Tarnybos metines veiklos ataskaitas, atsiskaito už savo veiklą;

20.3. leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą užtikrindamas Tarnybai pavestų funkcijų įgyvendinimą, pasirašo įgaliojimus ir kitus vidaus administravimo dokumentus;

20.4. pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą Tarnybos administracijos struktūrą tvirtina pareigybių sąrašą, neviršydamas didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

20.5. veikia Tarnybos vardu, atstovauja Tarnybai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose arba įgalioja kitus Tarnybos valstybės tarnautojus arba darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

20.6.  sudaro sutartis Tarnybos vardu;

20.7. tvirtina Tarnybos valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

20.8. skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria tarnybines  nuobaudas ir pašalpas;

20.9. organizuoja Tarnybos  valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimą;

20.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą;

20.11. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

20.12. vykdo kitus, su Tarnybos funkcijomis susijusius Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir aplinkos viceministro, Aplinkos ministerijos kanclerio, kuriam nustatyta Tarnybos veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija, pavedimus;

20.13. atlieka kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

 1. Direktorius turi pavaduotoją (-us), kurį (-iuos) Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (konkurso būdu) priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų.
 2. Direktoriaus pavaduotojas (-ai) yra tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) direktoriui, kuris nustato administravimo sritis. Pavaduotojas (-ai) pagal nustatytas administravimo sritis:

22.1. organizuoja, koordinuoja Tarnybai nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir pavestų funkcijų atlikimą;

22.2. užtikrina Tarnybos struktūrinių padalinių nenutrūkstamą valdymą ir veiklos kontrolę;

22.3. atlieka kitas jam (jiems) direktoriaus pavestas funkcijas.

 1. Jei direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas vienas iš pavaduotojų, kai nėra jų – kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Tarnybos valstybės tarnautojas.

 

 

TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

 1. Tarnybos vidaus auditą atlieka Aplinkos ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.
 2. Finansų kontrolę atlieka Tarnybos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vadovaujantis Tarnybos finansų kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Tarnybos direktoriaus įsakymu.
 3. Metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka direktorius.
 4. Tarnybos valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

 

VI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Tarnyba gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-712, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 110-5603 (2012-09-22), i. k. 112301MISAK00D1-712
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. D1-464 "Dėl Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-637, 2013-08-29, Žin., 2013, Nr. 119-6006 (2013-11-20), i. k. 113301MISAK00D1-637
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. D1-464 "Dėl Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimo" pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-343, 2014-04-10, paskelbta TAR 2014-04-14, i. k. 2014-04403
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. D1-464 „Dėl Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimo“ pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-643, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-04, i. k. 2016-24442
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. D1-464 „Dėl Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, miško sanitarinės apsaugos tarnybos, valstybinės miškotvarkos tarnybos ir valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimo“ pakeitimo

5.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos, Įsakymas
Nr. 259-20-V, 2020-08-31
Dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 296-19-V „Dėl administracinių paslaugų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1266247391 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"408","type":"x","order":"6","pct":37.810000000000002,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"151","type":"x","order":"5","pct":13.99,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"118","type":"x","order":"4","pct":10.94,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"117","type":"x","order":"3","pct":10.84,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"234","type":"x","order":"2","pct":21.690000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"51","type":"x","order":"1","pct":4.7300000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.